Verdier og formål

Hjem / Om oss / Verdier og formål

Stavanger byggdrift KF vil at alle som bærer vår logo skal opptre på en måte som viser at vi behandler hverandre med respekt. Alle i bedriftens ærend skal vise en opptreden som vi sammen kan være stolte av.

1. Formål

Stavanger byggdrift KF (Byggdrift) skal være en bedrift med en høy etisk standard. Åpenhet og redelighet skal prege Byggdrifts virksomhet og være grunnlaget for tillit mellom kollegaer og i forholdet til våre kunder.
Etisk standard skal bidra til at de ansatte opptrer på en etisk forsvarlig og god måte i sitt daglige arbeid, og skal underbygge Stavanger kommune sin visjon;

Sammen for en levende by,

Er til stede | Vil gå foran | Skaper framtiden

2. Samfunnsansvar og yrkesetikk

I Byggdrift er vi mennesker som utvikler og leverer tjenester til kundene våre.
I hele vår virksomhet er det viktig at vi holder en høy etisk standard.

I vårt forhold til samfunnet og til den enkelte bruker skal vi opptre med profesjonalitet og service.

Byggdrift skal preges av respekt for ulikhet, slik at mangfold og inkludering blir verdsatt.
Ansatte skal forholde seg på en måte som ikke krenker menneskeverdet eller menneskerettigheter.

3. Habilitet

Ansatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom Byggdrifts interesser
og egne interesser. Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en deltar i
behandlingen av, skal forholdet tas opp med nærmeste leder.

Ansatte skal være åpne omkring bierverv og verv i organisasjoner, og særlig aktsom dersom dette kan medføre inhabilitet eller brudd på lojalitetsplikten.

Ansatte skal ikke la egne interesser, eller interessene til familie eller nære venner, påvirke deres handlinger, saksframstillinger eller vedtak.

4. Informasjon

Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med arbeidet må respekteres og aldri meddeles andre som ikke har krav på opplysningene i henhold til lover og regler. All informasjon som gis skal være korrekt og pålitelig.

5. Personlige fordeler

Ansatte skal ikke motta gaver, reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, lån eller andre personlige fordeler som kan påvirke deres tjenestehandlinger, eller være egnet til å bli oppfattet slik. Mottatte gaver skal eventuelt returneres sammen med et brev som redegjør for Byggdrifts regler om dette.

Gaver og personlige fordeler av mindre verdi som gis i vanlige anledninger (høytider, markeringer m.m.) aksepteres.

Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold. Dette må imidlertid ikke utvikles slik at det påvirker beslutningsprosessen eller kan gi andre grunn til å tro det.

Privat bruk av Byggdrift eiendeler/verdier kan bare skje når tjenestelige forhold tilsier dette, eks hjemlån av bærbar pc, mobiltelefon og tjenestebil.

Dersom den ansatt er i tvil om et forhold er innenfor vår etiske standard, skal forholdet tas opp med nærmeste leder.

6. Forretningsdrift

Byggdrifts forretningsdrift skal skje på en slik måte at den bidrar til at bedriftens fastsatte mål blir nådd, og at driften skjer innenfor rammen av gjeldende lover og forskrifter. Forutsigbarhet, etterprøvbarhet og likebehandling skal ligge til grunn for forretningsdriften.

7. Varsling av kritikkverdige forhold

Kritikkverdige forhold skal avdekkes og følges opp. Ansatte har plikt til å bidra til å forebygge og varsle om kritikkverdige forhold på sin arbeidsplass. Det vises til egne retningslinjer.

8. Etikk i det daglige

Høy etisk standard krever en kontinuerlig prosess. Åpen kommunikasjon og refleksjon rundt etiske problemstillinger og dilemmaer bør skje på de ulike arbeidsplassene i organisasjonen.

Slike prosesser er viktige for å styrke og utvikle den etiske standard som skal kjennetegne Byggdrift.

Det er viktig at vi behandler våre kollegaer og kunder på samme måte som vi vil at de skal behandle oss. Med respekt.

Vi snakker med hverandre, ikke om hverandre.

Vi ønsker at vår logo skal forbindes med godt arbeid levert til avtalt tid, til avtalt pris og på en rederlig og sikker måte. Arbeidet skal derfor være utført etter gjeldende lover og forskrifter og etter bærekraftige prinsipper.

9. Ansvar

Den enkelte har et selvstendig ansvar for å bidra til at disse retningslinjene blir overholdt. Overtredelse kan få konsekvenser for ansettelsesforholdet.