Vedtekter

Hjem / Om oss / Vedtekter

Vedtekter for Stavanger Byggdrift KF
Endret av Bystyret 20.10.08: § 3, tredje ledd, og § 7, femte ledd.

§ 1 Navn

Stavanger Byggdrift KF (heretter kalt foretaket) er et kommunalt foretak i Stavanger
kommune som er opprettet med hjemmel i kommuneloven kapittel 11.

§ 2 Hovedkontor

Foretaket har sitt hovedkontor i Stavanger kommune.

§ 3 Formål

Foretakets hovedformål er å forestå drifts-, vedlikeholds-, og renholdstjenester for bygninger
tilhørende Stavanger kommune.
Foretaket kan også tillegges andre oppgaver av Stavanger kommune etter avtale, eks
brukertjenester.
Foretaket skal fritt kunne konkurrere om oppdrag i markedet innen foretakets formål dersom
dette ikke får negative konsekvenser for foretakets primærtjenester overfor kommunen.

§ 4 Ansvar for eier

Stavanger kommune hefter med hele sin formue for foretakets forpliktelser.

§ 5 Stavanger Byggdrifts styrende organer

Organer til løsning av foretakets oppgaver vil ha to nivå:
* Styret
* Daglig leder

§ 6 Styret

Styret har 5 medlemmer, hvorav ett medlem skal velges av og blant de fast ansatte i Foretaket.
Styret med personlige varamedlemmer samt styrets leder velges av Stavanger bystyre for 4 år
om gangen. Styrevalget følger kommunevalgperiodene.
Daglig leder kan ikke være medlem av styret.

§ 7 Styrets møter

Styremøtene sammenkalles og ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig
flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telles likt. Ved stemmelikhet teller møteleders
stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede,
inkl. møtende varamedlemmer, jf. for øvrig kommuneloven § 68.
Saker som ikke er ført opp på sakslisten ved innkalling, krever fulltallighet og enstemmighet
i styret for å kunne tas opp til behandling (kommunelovens § 68).
Kommunelovens bestemmelser om habilitet skal følges ved behandling av saker i styret.
Tilsvarende gjelder offentlighetsloven og forvaltningslovens bestemmelser.
Fra styrets møter føres protokoll som skal legges fram til godkjenning på neste styremøte.
Saksliste til og protokoll fra styremøtene skal sendes ordføreren og rådmannen.
Styrets møter holdes for åpne dører.

§ 8 Styrets oppgaver

Styrets oppgaver er å realisere de forventninger, bedriftsfilosofi og hovedmål som Stavanger
kommune har anvist. Styret skal sette opp delmål, legge opp strategier, fremskaffe det
nødvendige materiale for kommunen og utøve styring gjennom driftsåret.
Styret skal føre løpende tilsyn med foretaket og har ansvar for at pålagte oppgaver utføres i
henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg. Styret skal sørge for at saker som skal
behandles i bystyret er tilstrekkelig forberedt.
Styret skal iverksette bystyrets vedtak, og det er en forutsetning av foretakets økonomiske
disposisjoner holder seg innenfor de budsjettrammer foretaket har fått.
Styret har myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i
enkeltsaker (personalsaker).
Styret tilsetter daglig leder. For øvrig plikter styret å føre tilsyn med daglig leders utøvelse
av sitt lederskap, idet styret har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder.

§ 9 Daglig leder

Daglig leder forestår den daglige ledelse av foretaket og har ansvar for at enhver
arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de
vedtak som er fattet av styret.
Daglig leder foretar ansettelser og oppsigelser av personalet, likevel slik at tillitsvalgt kan
kreve styrebehandling av ansettelses- og oppsigelsessaker.
Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for
foretaket, spesielt hva angår økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til
styret på en slik måte og så ofte som situasjonen betinger og styret for øvrig måtte bestemme.
Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i
styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.

§ 10 Forholdet til rådmannen

Rådmannen har ikke instruksjonsrett overfor daglig leder, men kan dog instruere styret og
daglig leder til å utsette iverksettelsen av en sak til bystyret har behandlet den.
I forhold til saker som skal behandles av bystyret skal saken forelegges rådmannen før styret
behandler den slik at han kan få anledning til å uttale seg om saken.

§ 11 Representasjon

Styret representerer foretaket utad. Det inngår avtaler på kommunens vegne innenfor
foretakets formål.
Styret kan tillegg denne fullmakt til daglig leder.

§ 12 Arbeidsgivertilknytning

Foretaket skal være medlem av Kommunenes Sentralforbund gjennom Stavanger kommunes
medlemskap.

§ 13 Lokale lønnsforhandlinger

Daglig leder i samråd med rådmannen ivaretar foretakets interesser under lokale
forhandlinger. Styret vedtar forhandlingsresultatet.

§ 14 Møtegodtgjørelse

Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret utbetales i henhold til de til enhver tid
gjeldende satser for kommunalstyrene i Stavanger kommune.

§ 15 Øvrige bestemmelser

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende kommuneloven samt aktuelle andre lover og
forskrifter.