Kommunens omstillingsarbeid

Hva vil det bety for Byggdrift

Formannskapet ba om en rapport som skulle vurdere organiseringen av våre tjenester. Rapporten
stiller to sentrale spørsmål:

1. Skal Byggdrift fortsatt være et foretak, skal det privatiseres og bli et AS eller vil det være
riktig å føre foretaket tilbake til kommunen igjen for å bli en virksomhet, eller en avdeling
under Eiendom?

2. Hvordan skal tjenestene produseres, av Byggdrift eller av andre private aktører?
Rapporten går tilbake i tid til da Byggdrift ble opprettet i 2001 og ser på forutsetningene og hvilke
forventninger som lå til grunn, og fører dette perspektivet videre. I løpet av de 10 årene vi har
eksistert har det skjedd både endrede forutsetninger og ny forståelse for hva som fremmer
innovasjon og effektiv oppgaveløsning.
Rapporten legger opp til at det i større grad enn i dag skal bestilles oppgaver utført av private
aktører. For å oppnå dette må bestiller oppbemanne for å ha kapasitet nok til kunne beskrive
oppgavene, gjennomføre en konkurranse og følge opp utførelsen. Rapporten angir ikke hva som
beregnes av besparelser. Men etter den kunnskap Byggdrift besitter er det vanskelig å se hvilken
gevinst som skal innkasseres.

Politisk behandling
Nå, den 16. mai, foreligger rådmannens innstilling som i korte trekk anbefaler politikerne å
– Føre Byggdrift tilbake som selvstendig virksomhet i kommunen
– Eksponere først og fremst renhold for mer konkurranse

Saken skal den 22.mai til behandling i KMU og Admin.utvalget og deretter til Formannskapet den 7.
juni. Bystyret vil behandle den til høsten.

Et liv som selvstendig virksomhet i kommunen kan vi godt se for oss, særlig om det innebærer en
større mulighet til å jobbe tettere med bestiller.
Konkurranseeksponering av renhold, om det gjøres på en begrenset og nennsom måte, vil være en
grei mulighet til å få vist forskjellene i den totale renhold leveransen.

En god og en dårlig nyhet
Den gode nyheten er at det vil vise seg at Byggdrift er best og rimeligst, den dårlige er at vi må gå den
lange veien for å vise det.

Publisert i